СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта

     
Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі


Статьи

Форум Сватово

Новости

Объявления

Фото Сватово

История Сватово

Магазины Сватово

Символы Сватово

Чат

 


Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

 

Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує залучення трудових ресурсів.

 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.

 

До трудових ресурсів належать:


- населення в працездатному віці, крім непрацюючих і інвалідів І ІІ груп, та непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п’ять і більше дітей і виховують їх до 8 років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше, у зв’язку з тяжкими й шкідливими умовами праці);
- працюючи особи пенсійного віку;
- працюючі особи віком до 16 років.

За останні роки, як в Україні, так і в Сватівському районі склалася несприятлива тенденція, яка визначається скороченням частки населення молодшого від працездатного і працездатного віку і збільшенням населення старшого від працездатного віку.

 

Так, за 3 роки (2006, 2007, 2008) в Сватівському районі частка населення в віці молодшому за працездатний скоротилась від 15,3% до 14,9%, а в віці старшому за працездатний збільшилась від 29% до 29,2%

 

Відповідно до рекомендацій МОП (Міжнародна організація праці) і міжнародних конференцій праці, все населення поділяється на економічно активне й економічно неактивне.

 

Економічно активне населення – це частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг. Кількісно ця група населення складається із зайнятих і безробітних, які на даний момент не можуть знайти роботу, але бажають її отримати.

 

Чисельність економічно активного населення в районі склала: 2006 р. – 18000 чол., 2007 р. – 17700 чол., 2008 р. – 17300 чол.

 

Економічно неактивне населення – це та частина населення, яка не входить до складу ресурсів праці. До них належать: учні, студенти, курсанти, які навчаються в денних навчальних закладах, пенсіонери, особи, зайняті домашнім господарством, інші особи, яким немає необхідності працювати незалежно від рівня доходу.

 

Перерозподіл робочої сили здійснюється у вигляді її руху, відповідно до попиту і пропозиції.

 

Трудові ресурси Сватівського району зформувались, в основному, за рахунок механічного приросту населення, вступу в працездатний вік молоді і залучення до трудової діяльності осіб старшого віку.

 

В сучасних умовах формування ринкових відносин існує невідповідність між наявністю ресурсів та потребою в них, що визначає необхідність вироблення додаткових заходів щодо інтенсифікації суспільного виробництва, підвищення продуктивності праці тощо. Попит та пропозицію робочої сили на ринку праці Сватівського району демонструє таблиця.

 

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці Сватівського району на 1 січня поточного року.


Кількість зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
2048 1826 1331 1941   32 57 58 4   64 32 33 485  

 

Зміна чисельності трудових ресурсів залежить від природного руху населення – народжуваності та смертності. За інших однакових умов швидкому зростанню населення відповідає швидке зростання трудових ресурсів і навпаки. Однак, зміна народжуваності на трудові ресурси вплине лише через 16 років. Співвідношення чисельності поколінь, що вступають в працездатний вік, також змінюється.

 

Основним джерелом поповнення трудових ресурсів є молодь, яка вступає в працездатний вік. Чисельність цієї категорії залежить від ритму її відтворення: розширене – перевищення кількості народжень над числом смертей на 1000 осіб населення; звужене відтворення – не тільки відсутній природний приріст, а й відбувається його абсолютне зменшення, депопуляція; що відповідно зі зниженням рівня шлюбності і народжуваності в країні, а також із зростанням дитячої смертності.

 

Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості. Зайнятість – це діяльність громадян, спрямована на задоволення особистих потреб через доход у грошовій або натуральній формах.

 

У період переходу до ринку в суспільному господарстві виникли нові форми зайнятості населення. Це добровільний вибір діяльності, самостійне забезпечення роботою, індивідуальна трудова діяльність, підприємництво, які підкріплені законодавчо, щодо забезпечення однакових можливостей усіх громадян України.

 

Регіональна і галузева форми зайнятості населення передбачають розподіл і перерозподіл трудових ресурсів між сферами виробництва, галузями суспільного господарства та регіонами.

 

Як змінювалась зайнятість населення в суспільному виробництві Сватівського району демонструє таблиця.

 

зайнятість населення Сватівського району в суспільному виробництві.


Роки Кількість зайнятого населення (чол.)
1984 24670
1988 22100
2002 8029
2003 8030
2004 7658
2005 7874
2006 7170
2007 6891
2008 6743

 

В 2007 році в Сватівському районі в суспільному виробництві працювало 6891 чоловік. В порівнянні з 2006 роком чисельність працюючих в основних галузях зменшилась на 279 чоловік, або на 3,9% і виглядає наступним чином:


Сільське господарство – 1162
Промисловість – 871
Будівництво – 243
Оптова та роздрібна торгівля – 116
Транспорт – 921
Фінансова діяльність – 81
Державне управління – 566
Освіта – 1218
Охорона здоров’я – 1349


На розвиток економіки Сватівського району великий вплив має безробіття. Безробіття – складне економічне, соціальне і психологічне явище. водночас безробіття – це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення. Одним з показників безробіття є рівень зареєстрованого безробіття. Він визначається як відношення чисельності безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості населення, до середньорічної кількості населення працездатного віку. В Сватівському районі він склав:

 

2003р. – 8,3%, 2004р. – 9,2%, 2005р. – 8,1%, 2006р. – 8,6%, 2007р. – 8,5%.

 

В пошуках роботи жителі Сватівського району здійснюють трудову міграцію всередині України, в основному в м. Київ, а також в Російську Федерацію (Москва, Тюмень), та за кордон – Іспанія, Італія, Чехія, Словаків та інші країни.

 

Значну загрозу для економіки району становить приховане безробіття. При скороченні власники фінансових ресурсів підприємств не в змозі утримувати надлишкову кількість працівників.

 

Кількість безробітних по Сватівському району за останні роки склала: 2005р. – 4300 чол., 2006р. – 4200 чол., 2007р. – 3700 чол.

 

В залежності від оцінки демографічного та соціально-економічного режимів регіонального відтворення робочої сили, а також інформації про інтенсивність територіального руху робочої сили, співвідношення чисельності зареєстрованих безробітних і кількості вільних робочих місць та вакантних посад в Україні, виділяють 5 регіональних типів ринків праці.

 

Сватівський район відноситься до 3 типу ринків праці, що формують три області – Дніпропетровська, Донецька та Луганська, з досить високо мобільною робочою силою та глибоким кризовим станом усієї сфери праці через її високу залежність від економічного стану галузей видобувної та важкої промисловостей.

 

Ці області мають значний компенсаційний потенціал, спроможний радикально покращити ситуацію у сфері зайнятості населення.
Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

 

 

Пропонуємо ще інформацію про місто Сватове та Сватівський район

Географічне положення Сватівського району та міста Сватове

Рельєф та геоморфологія Сватове

Клімат Сватове

Геологічна будова та корисні копалини Сватове

Поверхневі та підземні води Сватове

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

Біологічні ресурси Сватове

Історія заселення території Сватівського району

Кількість і густота населення Сватівського району

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

Система розселення в Сватівському районі

Національний склад населення в Сватівському районі

Механічний рух населення в Сватівському районі

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

Загальна характеристика сільського господарства Сватівського району

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

Рослинництво Сватове

Тваринництво Сватове

Загальна характеристика промисловості Сватівського району

Швейна промисловість Сватівського району

Металургія та виробництво металевих виробів в Сватівському районі

Поліграфічна промисловість, видавнича справа Сватівського району

Олійно-жирова промисловість Сватівського району

Борошномельно-круп’яна промисловість Сватівського району

Хлібопекарська промисловість Сватівського району

М’ясопереробна промисловість Сватівського району

Молочна промисловість Сватівського району

Транспорт Сватівського району

Залізничний транспорт Сватове

Автомобільний транспорт Сватове

Трубопровідний транспорт Сватове

Електронний та повітряний транспорт Сватівського району

Соціальна сфера Сватівського району

Охорона здоров’я Сватове

Фізична культура і спорт Сватове

Культура і мистецтво Сватове

Клубні заклади Сватове

Освіта Сватове

Культура Сватове

Музейна справа Сватове

Мистецтво Сватове

Бібліотечна справа Сватове

Торгівля Сватове

Житлово-комунальне господарство Сватове

Будівництво та інвестиції Сватове

Фінанси та банки на Сватівщині

Зв’язок Сватівського району

Інформаційні ресурси Сватове

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин.

Територіально-виробничі зв’язки Сватівського району

Вивіз товарів та продукції

 

 

обсудить на форуме              перейти на страницу "статьи"           Новости              Объявления 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws