СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

поветнутись на головну сторінку сайту
Зоображення малого герба України


ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей Сватівської райдержадміністрації
Архітектура

Здоров'я

Новини

Історія Сватове

Природа

Статті

Форум

Фото Сватове

Повернутися на головну сторінку служби

Положення про службу у справах дітей Сватівської райдержадміністрації

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» розпорядженням голови райдержадміністрації від «20» квітня 2007 року № 264/1


ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Сватівської райдержадміністрації

1. Служба у справах дітей райдержадміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом районної держадміністрації, який утворюється головою районної держадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та службі у справах дітей Луганської облдержадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України відносно дітей, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови райдержадміністрації, наказами служби у справах дітей облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами щодо дітей та цим Положенням.

3. Основними завданнями служби є:

- реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей на території району;

- розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

- координація зусиль райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;

- ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок)

- формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

- організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на території району;

- забезпечує здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей сім'ї, трудових колективів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них;

- подає пропозиції до проектів обласних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання;

- бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими зацікавленими органами сприяє їх працевлаштуванню; - проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність;

- організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;

- подає пропозиції до відповідних органів щодо утворення, реорганізації або ліквідації притулків для дітей, погоджує їх утворення з іншими організаціями та громадянами;

- аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми; - разом з відділом освіти сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для захисту прав та інтересів дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, закладах освіти для дітей, інших закладах, у тому числі приватних, і потребують соціальної допомоги та реабілітації;

- організує й здійснює разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність і профілактику правопорушень серед дітей;

- В разі необхідності, порушує питання перед органами внутрішніх справ, суду та прокуратури про притягнення до відповідальності осіб, які порушують права, свободи та інші законні інтереси дітей, згідно законодавства України;

- разом з відділом освіти, іншими підрозділами держадміністрації, органами внутрішніх справ, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за участю громадськості виявляє і веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку, дітей, які залишили заклади освіти чи потребують допомоги у працевлаштуванні, та вживає заходів до їх влаштування;

- здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

- залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації;

- приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

- розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей;

- готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

- проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

- бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів ;

- оформляє документи на усиновлення й застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначених чинним законодавством ;

- оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

- здійснює контроль за умовами влаштування й утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;
- здійснює моніторинг діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

- здійснює інші заходи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування .

5. Служба має право:

- приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами; - проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням;

- порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

- забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;

- вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей;

- представляти в разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

- запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення;

- отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, суду та прокуратури у разі порушення прав та інтересів дітей, з метою їх захисту;

- перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти; - перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей;

- порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності, засобів масової інформації, які здійснюють продаж порнографічної продукції, пропагують насильство, жорстокість;

- порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей;

- залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднання громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками). - укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

- скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції; - розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дитини віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією;

- проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

6. Служба, під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Рішення, прийняті службою, з питань, що належать до їх компетенції, є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із обласною службою у справах дітей.

9. Начальник служби: - здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

- видає у межах своєї компетенції накази та рішення, організовує і контролює їх виконання; - затверджує посадові інструкції працівників служби;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію регіональних цільових програм.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній можуть створюватися: дорадчі органи, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника служби (голова), його заступників за посадою, керівників інших підрозділів держадміністрації та органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій. Склад дорадчого органу затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника служби. Рішення дорадчого органу проводяться в життя наказами начальника служби. Склад наукових і координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

11. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання райдержадміністрації. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою райдержадміністрації. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна держадміністрація.

12. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

 


 

 

Корисні статті:

Дитинство без насильства!

Для родителей

Странный ребёнок

В наследство от пьющей матери

Частая ошибка родителей

Готовьте ребёнка к школе

Пьяная девочка
Полезное для родителей

Полезное родителям

Близнецы и воспитание

Ребёнок смотрит фильм ...

Отчим? Или отец?

Что надо знать родителям

ДЦП

 

 

 

Повернутися на головну сторінку служби у справах дітей

 

 

обсудити на форумі                перейти на сторінку "статті"                Новини              Об'яви

 

поветнутись на головну сторінку сайту

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2023 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws