вернуться на главную страницу сайта

Сватівська райдержадміністрація   Державний прапор України
 Сватівська районна державна адміністрація - місцевий орган виконавчої влади Герб сватівського району


            Затверджено
розпорядженням голови райдержадміністрації
01.08.2011 № 450

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ’ЯЗКИ
голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації м. Сватове

 Голова районної державної адміністрації

1.    Очолює райдержадміністрацію, керує її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.
2.     Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими й релігійними організаціями, підприємствами, установами, закладами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
3.      Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівника апарату, керівників та працівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
4.      Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.
5.      У межах затверджених державним, обласним та районним бюджетами призначень виступає розпорядником коштів відповідних бюджетів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.
6.      Регулярно інформує населення району про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію.
7.      Утворює для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби й комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх функції, завдання та персональний склад.
8.      Укладає й розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.
9.      У випадках, передбачених законом, порушує перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної рад, сільського, селищного, міського голови.
10.      Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, голови облдержадміністрації.
11.Забезпечує:
          - реалізацію державної політики щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, розширення економічного і соціального співробітництва району, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності;
          - регулювання інвестиційної діяльності в районі, сприяння залученню інвестицій в економіку району;
          - регулювання земельних відносин у сфері здійснення землеустрою, надання (вилучення) земель державної власності, в тому числі із зміною цільового призначення;
          - складання й подання на затвердження районній раді проекту районного бюджету, його виконання та підготовку звіту перед районною радою про його виконання;
          - ефективне використання коштів районного бюджету;
          - здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
          - здійснення делегованих районною радою повноважень з управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;
          - розроблення проектів програм економічного та соціального розвитку району та їх внесення на розгляд районній раді й підготовку звітів про виконання;
          - розроблення та реалізацію заходів, пов’язаних з цивільною обороною на території району;
          - здійснення в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних подій передбачених законодавством заходів, пов’язаних з підтриманням громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я й прав, збереження матеріальних цінностей;
          - реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я;
          - координацію роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій райдержадміністрації за належністю.

12.Вживає заходів щодо:
          - підвищення ефективності діяльності райдержадміністрації в забезпеченні законності, дотримання конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян;
          - збереження мережі закладів охорони здоров’я, забезпечує розробку прогнозів її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку району.

13.Безпосередньо керує:
          - Структурними підрозділами та окремими працівниками райдержадміністрації;
          - фінансовим управлінням;
          - відділом економіки та інфраструктури (з питань інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва, підготовки проектів програм економічного та соціального розвитку району, звітів про їх виконання);
          - відділом фінансово-господарського забезпечення апарату (з питань використання коштів, розпорядником яких є райдержадміністрація);
          - сектором контролю апарату (з питань контрольної діяльності);
          - діяльністю головного спеціаліста з мобілізаційної роботи апарату (з питань мобілізаційної та режимно-секретної діяльності);
          - діяльністю юрисконсульта апарату (з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації);
          - діяльністю державного реєстратора апарату (з питань державної реєстрації суб’єктів);
          - діяльністю головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій (з питань цивільної оборони).
          - Сватівським районним територіальним медичним об’єднанням (далі – Сватівське РТМО).
          - Відділом Держкомзему у Сватівському районі.

14.      Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною району.
15.В межах своїх повноважень взаємодіє з:
          - Сватівським РВ УМВС України в Луганській області;
          - Сватівським РВ ГУ МНС України в Луганській області;
          - Територіальним підрозділом УСБУ в Луганській області;
          - Прокуратурою Сватівського району;
          - Сватівським районним судом;
          - Сватівською міжрайонною державною податковою інспекцією;
          - Об’єднаним контрольно-ревізійним відділом у Сватівському та Троїцькому районах;
          - Сватівським відділенням Головного управління Держказначейства України в Луганській області;
          - підприємствами, установами, закладами та організаціями району незалежно від форми власності;
          - суб’єктами підприємницької діяльності;
          - органами місцевого самоврядування.

16.      У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції та повноваження виконує перший заступник, а у разі його відсутності – заступник голови за розпорядженням голови райдержадміністрації.

 Перший заступник голови райдержадміністрації

1.Забезпечує:
          - реалізацію державної політики в галузі охорони материнства та дитинства, соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян: пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних осіб, дітей-сиріт, одиноких матерів, а також багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави;
          - сприяння розвитку соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню й виплаті державних пенсій та допомоги, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;
          - працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
          - сприяння наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;
          - встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;
          - надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги в установленому порядку;
          - реалізацію державних гарантій у сфері праці, здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, за дотриманням законодавства щодо охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях району;
          - контроль за наданням пільг, встановлених законодавством для ветеранів війни та прирівняних до них осіб;
          - реалізацію соціальної політики на селі;
          - реалізацію державної політики у сфері освіти і культури;
          - реалізацію державної інформаційної політики;
          - реалізацію державної політики щодо міжнаціональних відносин, додержання прав національних меншин;
          - реалізацію державної політики у сфері екологічної безпеки та використання природних ресурсів;
          - розроблення, подання на затвердження районній раді та виконання районних екологічних програм;
          - контроль за збиранням, утилізацією й захороненням промислових, побутових та інших відходів;
          - розроблення пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та обласних програм, розроблення проектів районних програм щодо поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей і молоді, спорту, оздоровлення, відпочинку й дозвілля дітей та молоді;
          - взаємодію райдержадміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями;
          - виконання на території району законодавства про військовий обов’язок посадовими особами й громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
          - сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;
          - виконання законодавства про пільги, встановлені для військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги та допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби.

2.Організовує:
          - створення мережі, зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;
          - розроблення і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян;
          - розроблення й виконання районної програми зайнятості населення;
          - сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
          - здійснення, згідно із законодавством, заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення її на певний строк;
          - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, науки, мови, культури, материнства й дитинства, сім’ї, молоді, спорту та неповнолітніх;
          - здійснення заходів щодо фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей і молоді, підвищення статусу сім’ї та ролі жінок у суспільстві;
          - створення умов для здобуття громадянами дошкільної та повної загальної середньої освіти;
          - здійснення аналізу та прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів в районі;
          - сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам у їх статутній діяльності;
          - внесення пропозицій районній раді з організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
          - внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
          - надання методичної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування в частині взаємодії з правоохоронними та силовими структурами.

3.Вживає заходів щодо:
          - запобігання інфекційним захворюванням населення, епідеміям та їх ліквідації;
          - організації всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей;
          - відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

4.Координує:
          - виконання цільової регіональної програми «Паспортизація об’єктів культурної спадщини»;
          - роботу комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів райдержадміністрації відповідного галузевого та функціонального напрямку.

5.      Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо кандидатур на призначення до підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації, матеріального заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на їх працівників.
6.      Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.
7.У межах функціональних обов’язків безпосередньо керує діяльністю структурних підрозділів та окремих працівниками райдержадміністрації:
          - управління праці та соціального захисту населення;
          - відділу освіти;
          - відділу культури і туризму;
          - сектору у справах сім’ї, молоді та спорту;
          - служби у справах дітей;
          - головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату (з питань оборонної роботи та роботи спостережної комісії при райдержадміністрації);
          - головного спеціаліста з питань внутрішньої політики апарату;
          - головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій (з питань роботи комісії ТЕБ та НС).

8.У межах своїх повноважень координує діяльність:
          - Управління Пенсійного фонду України у Сватівському районі;
          - районного центру зайнятості;
          - Сватівського районного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
          - Сватівського районного відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Луганській області; територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів;
          - Сватівської районної санітарно-епідеміологічної станції;
          - Сватівського РТМО (з питань запобігання інфекційним захворюванням населення, епідеміям та їх ліквідації);
          - навчальних закладів, закладів культури і мистецтв, спортивних закладів спільної власності територіальних громад району відповідно до делегованих райдержадміністрації районною радою повноважень;
          - Сватівського РВ ГУМНС України в Луганській області;
          - Сватівського районного військового комісаріату;
          - інспектора екологічного контролю по Сватівському регіону.

9.У межах своїх повноважень взаємодіє з:
          - соціальними, медичними, навчальними закладами, закладами культури і мистецтв, спорту району різних форм власності;
          - громадськими, профспілковими та ветеранськими організаціями;
          - районними організаціями товариств України: Червоного Хреста, «Союз організацій інвалідів України», глухих, сліпих, «Союз Чорнобиль»;
          - засобами масової інформації району.

 Перший заступник голови райдержадміністрації

1.Забезпечує:
          - реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергозбереження;
          - підготовку та подання районній раді висновків щодо доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
          - розроблення та здійснення заходів, спрямованих на стимулювання виробництва продукції вітчизняних товаровиробників, їх захист;
          - складання необхідних для управління економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів;
          - створення умов для розвитку підприємництва на території району;
          - контроль за додержанням правил торгівлі, побутового обслуговування населення;
          - контроль за додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
          - здійснення контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;
          - здійснення державного контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна;
          - реалізацію на території району державної політики у сфері комплексного розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва й архітектури;
          - організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, незалежно від форм власності;
          - реалізацію державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку в галузі агропромислового виробництва;
          - розроблення і здійснення заходів щодо державної підтримки та захисту сільгосптоваровиробників, сприяння розвитку здорової конкуренції в агропромисловому комплексі, створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських формувань;
          - реалізацію сталого розвитку агропродовольчого ринку району;
          - організацію формування ресурсів сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб;
          - реалізацію державної політики у сфері здійснення нагляду за технічним станом та експлуатацією сільськогосподарської техніки;
          - регулювання земельних відносин у сфері раціонального використання, відтворення та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності, ведення державного земельного кадастру, встановлення меж адміністративно-територіальних утворень, проведення грошової оцінки земель населених пунктів, розмежування земель державної та комунальної власності, здійснення землеустрою на землях сільськогосподарського призначення, контролю за використанням та охороною земель;
          - розвиток меліорації в аграрному секторі району;
          - контроль за додержанням ветеринарних правил.
          - розроблення та виконання програм раціонального використання лісів та водних ресурсів на території району;

2.Вживає заходів щодо:
          - організації роботи приміського громадського транспорту, додержання правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
          - запобігання інфекційним захворюванням тварин, епізоотіям та їх ліквідації;
          - розвитку лісового господарства та збереження лісових ресурсів району;
          - охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства.

3.Організовує:
          - здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері будівництва та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;
          - розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
          - охорону, реставрацію та використання пам’яток архітектури та містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;
          - роботу з газифікації населених пунктів району;
          - контроль за додержанням вимог законодавства з питань житлово-комунального господарства, станом експлуатації та утримання житлового фонду;
          - реалізацію заходів щодо поліпшення технічного й технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів.

4.Координує:
          - виконання цільових регіональних програм: «Житлове будівництво», «Власний дім», «Газифікація населених пунктів області», «Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури»;
          - виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері будівництва та житлово-комунального господарства на території району;
          - розробку схеми планування території району;
          - роботу комісій, координаційних рад та інших допоміжних органів райдержадміністрації відповідного галузевого та функціонального напрямку.

5.      Готує пропозиції щодо розвитку меліорації земель в районі, здійснення заходів з ефективного використання меліорованих земель.
6.      Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо кандидатур на призначення керівників підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації, матеріального заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на їх працівників.
7.      Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.
8.У межах функціональних обов’язків безпосередньо керує діяльністю структурних підрозділів та окремих працівників райдержадміністрації:
          - управління агропромислового розвитку;
          - відділу економіки та інфраструктури;
          - відділу будівництва, житлово-комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій;
          - головного спеціаліста-інспектора Державного технічного нагляду.

9.У межах своїх повноважень координує діяльність:
          - відділу Держкомзему у Сватівському районі;
          - районного управління ветеринарної медицини;
          - інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;
          - насіннєвої інспекції;
          - інспекції з карантину рослин;
          - Центру захисту рослин;
          - державного підприємства «Сватівське лісомисливське господарство»;
          - філії «Сватівський райавтодор» державного підприємства «Луганський облавтодор»;
          - Сватівської експлуатаційної дільниці Луганського міжрайонного управління водного господарства;
          - Сватівської виробничої дільниці Луганського ВАТ «Селекція-племресурси».

10.У межах своїх повноважень взаємодіє з:
          - промисловими підприємствами району всіх форм власності;
          - підприємствами та організаціями житлово-комунального та дорожнього господарства різних форм власності (МКП «Сватове-тепло», МКП «Сватове-благоустрій», Сватівське відділення ОКП «Компанія «Луганськвода», Сватівський район електромереж ТОВ «ЛЕО»);
          - підприємствами, проектними та підрядними організаціями сфери будівництва, архітектури, житлового та житлово-комунального господарства різних форм власності (філія «Сватівське МУЕГГ» ВАТ «Луганськгаз», Сватівське відділення ОКП «Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», КП «Райагробудзамовлення» та ін.);
          - підприємствами торговельно-побутової сфери, малого та середнього бізнесу;
          - підприємствами зв’язку (Сватівський Центр поштового зв’язку №6, Сватівський цех електрозв’язку №18);
          - сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами;
          - суб’єктами підприємницької діяльності;
          - Сватівським гідро-геолого-меліоративним загоном;
          - органами місцевого самоврядування.

 Керівник апарату райдержадміністрації

1.      Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації щодо виконання покладених на апарат завдань із здійснення правового, інформаційно-аналітичного, документаційного, організаційного, методичного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації, здійснює управління архівною справою.
2.Забезпечує:
          - дотримання вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації» у відносинах райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, закладами та організаціями району;
          - реалізацію райдержадміністрацією норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
          - організацію розробки та реалізацію заходів з питань запровадження, роз’яснення серед населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду, обласної та районної влади щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства;
          - дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та порядку роботи з таємними документами й конфіденційною інформацією, що є власністю держави;
          - дотримання процедури підготовки та подання до Сватівського районного управління юстиції нормативно-правових актів голови райдержадміністрації, які підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства;
          - підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату;
          - своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів та посадових осіб, населення, а у разі коли вони мають загальний характер або стосуються прав і обов’язків громадян – до відома всього населення;
          - здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів інших органів влади вищого рівня, актів та доручень голови райдержадміністрації та своєчасним поданням структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади доповідей, інформації та інших матеріалів щодо їх виконання;
          - організацію особистого прийому громадян і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контроль за вирішенням порушених в них питань, узагальнення та аналіз пропозицій, розроблення заходів щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги та зауваження громадян, перевірку стану цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, інших органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району;
          - висвітлення діяльності райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством;
          - інформаційно-комунікаційний супровід діяльності райдержадміністрації;
          - облік і проходження документів в апараті райдержадміністрації, їх збереження та передачу в установленому порядку до архівного відділу райдержадміністрації;
          - інформування облдержадміністрації про соціально-економічне, суспільно-політичне становище та інші важливі події в районі;
          - здійснення матеріально-технічного та господарського забезпечення діяльності райдержадміністрації;
          - виконання планів роботи з кадрами в райдержадміністрації, вимог нормативних актів з питань роботи з кадрами, реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації, створення кадрового резерву, його навчання та стажування;
          - вирішення питань щодо впровадження у райдержадміністрації системи управління якістю та надання адміністративних послуг;
          - підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів відповідно до покладених обов’язків;
          - організаційно-технічну підготовку, проведення та обслуговування заходів за участі голови райдержадміністрації (засідань колегії, нарад, зустрічей тощо), робочих візитів керівництва облдержадміністрації;
          - дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та загальних правил поведінки державного службовця працівниками райдержадміністрації;
          - в межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією та районною радою у процесі поточної діяльності;
          - взаємодію структурних підрозділів апарату з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування району та їх виконавчими комітетами.

3.Організовує:
          - опрацювання документів і звернень, які надходять до райдержадміністрації, підготовку до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також проектів доручень голови райдержадміністрації;
          - опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації в апараті райдержадміністрації; за необхідності надсилає їх відповідним компетентним установам, організаціям для проведення експертизи; повертає головним розробникам проекти розпоряджень та інших документів, підготовлені з порушенням законодавства або подані з порушенням установленого порядку їх підготовки і внесення;
          - за дорученням голови райдержадміністрації перевірки щодо виконання актів органів влади вищого рівня, актів та доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;
          - підготовку й надання голові райдержадміністрації проектів планів роботи та заходів райдержадміністрації на підставі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування й забезпечення контролю за їх виконанням;
          - підготовку подань про нагородження підприємств, організацій, громадян та працівників райдержадміністрації державними, урядовими нагородами, обласними та районними відзнаками;
          - роботу щодо надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади і органам місцевого самоврядування району з питань, що відносяться до компетенції апарату, стосуються архівної справи, надання адміністративних послуг.

4.Здійснює контроль за:
          - дотриманням вимог чинного законодавства про державну службу та про боротьбу з корупцією в райдержадміністрації;
          - дотриманням структурними підрозділами апарату, управліннями, відділами та службами райдержадміністрації вимог Регламенту райдержадміністрації, Інструкції з ведення діловодства, інших організаційних документів райдержадміністрації;
          - виконанням структурними підрозділами апарату планів роботи.

5.Координує:
          - роботу дорадчих та допоміжних органів райдержадміністрації відповідного функціонального напрямку;
          - роботу з кадрами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах і організаціях;
          - організаційні питання проведення на території району виборів та референдумів відповідно до чинного законодавства.

6.Сприяє:
          - діяльності селищної і сільських рад та їх виконавчих комітетів з питань виконання делегованих державою повноважень;
          - виборчим комісіям у виконанні ними повноважень у період підготовки та проведення виборів Президента України і рад усіх рівнів, референдумів та опитувань населення.

7.      У межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.
8.Затверджує:
          - положення про структурні підрозділи апарату та посадові інструкції його працівників;
          - плани роботи структурних підрозділів апарату.

9.Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо:
          - упорядкування структури, штатної чисельності та удосконалення роботи апарату райдержадміністрації;
          - структури та штатної чисельності райдержадміністрації;
          - призначення на посади й звільнення з посад працівників апарату та працівників, діяльністю яких керує, накладання на них дисциплінарних стягнень;
          - розподілу обов’язків між заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації й делегування їм окремих повноважень голови райдержадміністрації.

10.      Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.
11.      Несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат та інші підпорядковані структурні підрозділи чи працівників завдань, визначає ступінь відповідальності їх керівників та працівників.
12.У межах функціональних обов’язків безпосередньо керує діяльністю:
          - Структурних підрозділів та працівників апарату;
          - відділу організаційно-кадрової роботи та з питань внутрішньої політики;
          - загального відділу;
          - відділу фінансово-господарського забезпечення;
          - відділу ведення Державного реєстру виборців;
          - сектору контролю;
          - головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи;
          - головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи;
          - юрисконсульта;
          - державного реєстратора;
          - Архівного відділу райдержадміністрації
          - Державного адміністратора

13.У межах своїх повноважень взаємодіє з:
          - іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;
          - територіальним підрозділами центральних органів виконавчої влади;
          - районним управлінням юстиції;
          - підприємствами, закладами, установами та організаціями району;
          - органами місцевого самоврядування району;
          - засобами масової інформації району;
          - Харківським регіональним Інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Комунальним закладом «Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» з питань підготовки магістрів державного управління та державної служби, підвищення кваліфікації державних службовців.

 

На головну сторінку


© 2007 - 2019 Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватове, площа Злагоди, 25
Тел. (06471) 3-17-30
Загальний відділ: (06471) 3-20-94
У разі використання матеріалів сайту посилання на svatovo.ws є обов'язковим.
Розробка та підтримка:
Суспільно-інформаційний інтернет портал Сватове
Лист адміністратору Веб-сайта
 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта