Город Сватово www.svatovo.ws
Сватовское районное управление юстиции                                                                

 

Меню сайту:


Новини:

 20.08.2007 - Сторінка почала своє існування!Статистика:Статистика сайта

 

 

Регламент роботи Сватівського районного управління юстиції

Загальні положення

 

Цей регламент відповідно до Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р. № 47/5 регулює організаційно-процедурні питання діяльності Сватівського районного управління юстиції.

 

Розгляд в Сватівському районному управлінні юстиції питань, що належать до його повноважень, провадиться начальником та спеціалістами районного управління юстиції (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Розподіл обов’язків між працівниками районного управління юстиції та планування роботи

Розподіл обов’язків між працівниками районного управління юстиції здійснюється начальником управління юстиції.

Робота районного управління юстиції проводиться за піврічними, а в разі потреби або вказівок вищестоящих органів юстиції, - квартальними, місячними планами, які затверджуються начальником районного управління юстиції.

Плани роботи районного управління юстиції повинні передбачати заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Луганській області та інших органів виконавчої влади.

Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи за рішенням начальника районного управління юстиції.

Виключення з плану роботи питання здійснюється за дозволом начальника районного управління юстиції на підставі доповідної записки працівника.

 

Організація взаємодії відділів районного управління юстиції

Узгодженість у роботі відділів обов’язкова :
- при плануванні роботи відділів;
- при виконанні наказів, вказівок Міністра юстиції, начальника Головного управління юстиції у Луганській області;
- під час розробки спільних рекомендацій, вказівок, інформаційних листів та інших документів;
- при підготовці методичних та інструктивних матеріалів з питань віднесених до компетенції управління юстиції;
- при узагальненні практики застосування законодавства з питань, віднесених до компетенції управління юстиції, вироблення пропозицій по удосконаленню закон6одавства;
- при здійсненні заходів по підвищенню ділової кваліфікації працівників управління юстиції та його структурних підрозділів.

Оперативна взаємодія забезпечується працівниками відділів під керівництвом та контролем начальників відділів. Кадрова робота Організація кадрової роботи в районному управлінні юстиції проводиться за затвердженим начальником управління юстиції планом роботи, у якому визначаються заходи з добору, підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Прийняття на державну службу в районне управління юстиції та його структурні підрозділи здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу до районного управління юстиції на посади, не віднесені до категорії держаних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Керівник районного управління юстиції та керівники його структурних підрозділів організовують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади державних службовців.

Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією” щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

В районному управлінні юстиції створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на заняття більш високих посад, може проводитись у встановленому порядку їх стажування на відповідних посадах в районному управлінні юстиції.

Перевагу для зайняття посади державного службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Без конкурсного відбору за рішенням начальника можуть бути переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

На кожного працівника, прийнятого на роботу до районного управління юстиції оформляється особова справа.

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на начальника районного управління юстиції.

 

Порядок внесення до розгляду проектів наказів начальника районного управління юстиції

Начальник районного управління юстиції на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у Луганській області, інших органів виконавчої влади видає накази і несе за них відповідальність згідно з законодавством.

Проекти наказів начальника вносяться відділами та спеціалістами районного управління юстиції.

До проекту наказу у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки та ін.)

Якщо наказ, який готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших наказів, то ці зміни і доповнення включаються до проекту наказу, що готується або подаються окремим документом одночасно з проектом.

Якщо під час опрацювання проекту виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, або у разі невідповідності проекту наказу законодавству, проект повертається для доопрацювання виконавцю.

Проекти наказів з питань діяльності районного управління юстиції у разі необхідності попередньо обговорюються на оперативних нарадах районного управління юстиції.

Підписані начальником районного управління юстиції накази реєструються у встановленому законом порядку та при необхідності копії наказів надсилаються заінтересованим органам.

 

Організація виконання наказів та вказівок Міністра юстиції України та Головного управління юстиції у Луганській області.

Накази та вказівки Міністра юстиції України, начальника Головного управління юстиції у Луганській області та Сватівського районного управління юстиції обов’язкові для виконання працівниками районного управління юстиції.

Начальником управління юстиції у формі резолюції на кожному документі вказуються виконавці, порядок і термін виконання, форма контролю та особи, зобов’язані його здійснювати.

Організація та хід виконання особливо важливих наказів (вказівок) виносяться на розгляд оперативної наради.

Виконання наказів(вказівок) з окремих напрямків діяльності у повному обсязі функцій які віднесені до компетенції структурного підрозділу покладаються на начальника структурного підрозділу.

Аналогічний порядок організації виконання розповсюджується на вимоги, які містяться у постановах колегії та інших документах Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у Луганській області.

 

Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням

Організація роботи з документами в районному управлінні юстиції здійснюється відповідно до вимог Примірної Інструкції з діловодства у Міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 року № 1153 зі змінами та доповненнями.

Відповідальність за організацію виконання документів несуть начальник управління юстиції та начальники структурних підрозділів.

Завданням контролю за виконанням документів в районному управлінні юстиції є забезпечення своєчасного їх виконання.

Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких визначені завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягають протокольні доручення, доручення Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Луганській області та інших уповноважених органів, що передбачають виконання завдань з боку Сватівського районного управління юстиції. У загальному порядку проходження документів в управлінні юстиції всі працівники зобов’язані чітко дотримуватися вимог Інструкції з діловодства, сприяти оптимальному розгляду термінових доручень. Відповідальність за виконання документа несуть посадові особи, визначені у резолюціях начальника районного управління юстиції.

Якщо виконання документа покладається на кількох посадових осіб відповідальним за організацію виконання є посадова особа, яка у резолюції керівництва визначена першою.

Контроль за виконанням протокольних доручень, доручень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Луганській області інших уповноважених органів здійснюється шляхом :
- аналізу та узагальнення інформації про стан виконання контрольних документів у цілому або окремих встановлених ними завдань ;
- систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують їх виконання ;
- заслуховування звітів на оперативних нарадах.

Постановка документів на контроль здійснюється на підставі резолюції керівництва районного управління юстиції та визначення службових осіб відповідальних за виконання.

Якщо у дорученнях вищестоящих органів у переліку виконавців районне управління юстиції зазначено першим, то визначається „особливий контроль”.

„Внутрішній контроль” визначається тоді, коли у дорученнях вищестоящій органів у переліку виконавців районне управління юстиції не зазначене першим, а вказане в іншому порядку.

Документ вважається виконаним, якщо лист-відповідь (інформація) за підписом начальника відправлено до органу чи посадової особи, яким він адресований.

 

Розгляд звернень громадян та контроль за їх виконанням, організація особистого приймання громадян.

Діловодство пов’язане з пропозиціями, заявами і скаргами громадян та контроль за їх виконанням здійснюється окремо від інших видів діловодства згідно з діючим законодавством України і покладається на спеціально призначеного для цього спеціаліста управління юстиції.

Посадові особи районного управління юстиції при розгляді звернень громадян зобов’язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, вживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених автором звернення питань, з’ясування і усунення причин та умов, які спонукають авторів скаржитись.

Рішення, які приймаються за зверненнями, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити своєчасне й правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги обґрунтованою – негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадян.

Якщо про результати розгляду письмової пропозиції, заяви, скарги, потрібно повідомити іншу організацію або у зверненні порушуються важливі питання діяльності управління юстиції, то вони беруться на контроль і вирішуються в першу чергу. У цих випадках на листах і картках проставляється відмітка „Контроль”. Рішення за результатами перевірки таких звернень приймаються керівництвом районного управління юстиції.

Відповідь за результатами розгляду звернення в обов’язковому порядку дається районним управлінням юстиції за підписом начальника або його заступників.

Пропозиції, заяви, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної Війни розглядаються першим керівником управління юстиції особисто.

Графік особистого приймання громадян в районному управлінні юстиції затверджується наказом начальника управління юстиції.

Графік особистого приймання громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, місця і часу приймання, вивішується в приміщенні районного управління юстиції в місці, зручному для вільного огляду.

Приймання проводиться регулярно у встановлені дні та години.

Облік особистого приймання громадян ведеться в журналах обліку особистого приймання громадян начальником районного управління юстиції та спеціалістами управління.

Схоронність документів і листування щодо звернень громадян в районному управлінні юстиції забезпечується начальником управління і спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян.

Терміни зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами визначаються затвердженою начальником районного управління юстиції номенклатурою справ, що утворюється в процесі діяльності.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

Начальник районного управління юстиції, заступники начальника проводять відповідно до плану роботи та з питань, що виникають в поточній діяльності управління юстиції наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень районного управління юстиції.

Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами не пізніше як у триденний термін.

Протокол наради підписується головуючим та секретарем.

За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватись накази начальника районного управління юстиції.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається начальником районного управління юстиції.

 

Апарат районного управління юстиції

Здійснює правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, та інше організаційне забезпечення діяльності районного управління юстиції, систематичну перевірку виконання актів законодавства, доручень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Луганській області та наказів районного управління юстиції.

 

Апарат районного управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

Опрацьовує документи, що надходять до районного управління юстиції, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень начальника управління юстиції.

Здійснює опрацювання проектів наказів за дорученнями начальника районного управління юстиції розробляє проекти наказів з організаційних та кадрових питань.

Перевіряє за дорученням начальника виконання актів законодавства, наказів та доручень Міністерства юстиції, Головного управління юстиції у Луганській області, вивчає та узагальнює досвід роботи, розробляє пропозиції, методичні рекомендації про вдосконалення діяльності, здійснює контроль за своєчасним поданням інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, наказів та доручень начальника Головного управління юстиції у Луганській області та районного управління юстиції.

Готує аналітичні , інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються начальником районного управління юстиції.

Опрацьовує і подає на чальнику проекти планів роботи районного управління юстиції, забезпечує контроль за їх виконанням.

Здійснює організаційне забезпечення нарад, що проводяться начальником управління юстиції та його заступниками.

Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень громадян, що надійшли до районного управління юстиції, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

Проводить відповідно до затвердженого начальником плану роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районного управління юстиції, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районного управління юстиції.

Організація роботи районного управління юстиції здійснюється відповідно до регламенту роботи районного управління юстиції, Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р. № 47/5, Інструкції з діловодства.

 

 

Статьи                Новости              Объявления        Фото Сватово

 

Авторське право © 2007 - 2019 Сватівське районне управліня юстиції.
Дизайн розроблено
SWS group.