Город Сватово www.svatovo.ws
Сватовское районное управление юстиции                                              
 

Меню сайту:


Новини:

 20.08.2007 - Сторінка почала своє існування!


Статистика:Статистика сайта

Затверджено
Наказ начальника
Сватівського районного управління юстиції
26 травня 2008 року №39-з

                                                                                 

                                                                   

Положення
про відділ реєстрації актів цивільного стану
Сватівського районного управління юстиції

1. Відділ реєстрації актів цивільного стану Сватівського районного управління юстиції є місцевим органом Міністерства юстиції України, ним створюється та йому підпорядковується, а також підпорядковується безпосередньо Головному управлінню юстиції у Луганській області і є структурним підрозділом Сватівського районного управління юстиції Луганської області.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, нормативно-правовими актами Головного управління юстиції в Луганській області , а також Сватівського районного управління юстиції Луганської області, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

3. Основними завданнями відділу є:

 

3.1. Забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану відповідно до чинного законодавства.

3.2. Забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянами особистих і майнових прав громадян.

3.3. Збереження архівного фонду органів реєстрації актів цивільного стану.

3.4. Ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

3.5. Надання правової допомоги громадянам щодо отримання документів про реєстрацію актів цивільного стану

 

4. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань :

 

4.1. Проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акта цивільного стану видає відповідні свідоцтва. На підставі рішень судів про всиновлення видає на бажання усиновителів свідоцтва про всиновлення.

4.2. Уносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064 (зі змінами).

4.3. Готує матеріали та вирішує питання про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб – громадян України.

4.4. Готує матеріали та вирішує питання про внесення змін, доповнень, виправлень до актових записів цивільного стану та поновлення втрачених записів.

4.5. Готує та подає до відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Луганській області матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів.

4.6. Складає висновок про анулювання актового запису у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України , та анулює актові записи відповідно до норм законодавства.

4.7. При прийнятті заяви про реєстрацію шлюбу на бажання наречених видає направлення на медичне обстеження.

4.8. Забезпечує належне зберігання та оформлення книг реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з реєстраією цих актів.

4.9. Веде в установленому порядку ( на паперових та електронних носіях) облік актових записів цивільного стану.

4.10. Забезпечує належні облік та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

4.11. Видає повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, а в разі неможливості їх видачі – довідкові витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.12. Вивчає й узагальнює практику застосування чинного законодавства з питань реєстрації актів цивільного стану.

4.13. Подає до Головного управління юстиції у Луганській області в установленому законодавством порядку звіти про реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв.

4.14. У встановленому чинним законодавством України порядку подає статистичні звіти про реєстрацію актів цивільного стану до органів статистики.

4.15. Розглядає звернення громадян, а також запити установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

4.16. Забезпечує виконавчі органи сільських, селищної рад бланками актових записів актів цивільного стану, бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та іншою документацією.

4.17. Перевіряє додержання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських та селищної рад, які реєструють акти цивільного стану, та надає їм методичну допомогу.

4.18. Приймає від виконавчих органів сільських, селищної рад звіти за встановленими формами.

4.19. Організовує та надає фізичним та юридичним особам додаткові платні послуги правового та технічного характеру, не передбачені Законом України „Про органи реєстрації актів громадянського стану” з дотриманням вимог чинного законодавства.

4.20. Готує матеріали для розгляду на кваліфікаційній комісії, утвореній у Головному управлінні юстиції у Луганській області для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах керівника та спеціалістів.

 

5. Відділ має право безкоштовно одержувати від органів державної влади, підприємств, установ і організацій документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

6. Відділ взаємодіє з іншими органами реєстрації актів цивільного стану та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Керівник відділу ( заступник начальника Сватівського управління юстиції – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану) призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управілння юстиції у Луганській області за поданням заступника начальника Головного управління юстиції у Луганській області- начальника відділу реєстрації актів цивільного стану, який відповідно до розподілу функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність органів реєстрації актів цивільного стану ( заступника начальника Сватівського управління юстиції – начальника відділу реєстрації актів цивільного стану) після погодження з начальником Сватівського районного управління юстиції Луганської області. Начальником відділу може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи в сфері правової діяльності на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років і рекомендований кваліфікаційною комісією для роботи у відділі реєстрації актів цивільного стану на посаді керівника.

 

8. Керівник відділу:

 

8.1. Здійснює керівництво відділом, організовує його роботу та несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

8.2. Уносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів та інших працівників відділу.

8.3. Уносить пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності спеціалістів та інших працівників відділу.

8.4. Забезпечує і контролює дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни.

8.5. Веде особистий прийом громадян.

8.6. У встановленому законодавством порядку вирішує питання про скорочення місячного строку реєстрації шлюбу.

8.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу та розробляє посадові інструкції працівників відділу.

8.8. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищної рад, які реєструють акти цивільного стану.

8.9. Організовує та контролює ведення діловодства у відділі.

8.10. Забезпечує співпрацю з органом ведення Державного реєстру виборців та подання до нього відомостей, передбачених Законом України « Про державний реєстр виборців».

8.11. Несе відповідальність за належні зберігання та облік, оформлення і ведення книг реєстрації актів цивільного стану.

8.12. Несе відповідальність за належні облік та зберігання, а також витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

8.13. Несе відповідальність за належну організацію роботи щодо надання згідно з частиною другою статті 17 Закону України „Про органи реєстрації актів громадянського стану” фізичним та юридичним особам додаткових послуг правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, та за правильність ведення обліку, зберігання та використання документів, пов’язаних з проведенням цієї роботи.

 

9. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Штатний розпис відділу затверджується відповідно Головним управлінням юстиції у Луганській області в межах, визначених Мін’юстом.

 

10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

11. Юридична адреса відділу: 92600, Луганська область, місто Сватове, площа Радянська,25

 

 

 

Статьи                Новости              Объявления        Фото Сватово

 

Авторське право © 2007 - 2024 Сватівське районне управліня юстиції.
Дизайн розроблено SWS group.