Город Сватово www.svatovo.ws
Сватовское районное управление юстиции                                              
 

Меню сайту:


Новини:

 20.08.2007 - Сторінка почала своє існування!


Статистика:Статистика сайта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника
Сватівського районного
управління юстиції
від 16.03.2007 року
N 4-З

                   ПОЛОЖЕННЯ
             про відділ державної виконавчої служби
Сватівського районного управління юстиції
 

1. Загальні положення

     1.1.Відділ   державної   виконавчої  служби Сватівського районного управління юстиції (далі -  Відділ)  створений  відповідно  до  Закону  України  "Про державну   виконавчу   службу"    і  є  структурним підрозділом   Сватівського районного  управління юстиції.  Відділ підпорядковується   Департаменту   державної   виконавчої   служби
Міністерства  юстиції  України  через відділ державної
виконавчої  служби  Головного   управлінню юстиції у Луганській області.

     1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України,  законами України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства юстиції України і  Головного  управління  юстиції  у Луганській області, а також цим Положенням.

     1.3. Основним   завданням   Відділу   є  своєчасне,  повне  і неупереджене примусове виконання рішень,  що підлягають  виконанню державною виконавчою службою.

       2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     2.1. Здійснює  передбачені законодавством України заходи щодо своєчасного,  повного  і  неупередженого  виконання   рішень,   що відповідно  до  закону  підлягають примусовому виконанню в разі їх невиконання у добровільному порядку (далі - виконання рішень).

     2.2. Вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з   питань   організації   виконання  рішень,  а  також  розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд відділу державної   виконавчої   служби   Головного   управління   юстиції у Луганській області

     2.3. Узагальнює,  аналізує  результати  роботи  з   виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність.

     2.4. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, що належать до повноважень Відділу.

     2.5. Організовує ведення діловодства та архіву у Відділі.

     2.6. Організовує  навчання  державних  виконавців  і  поширює позитивний досвід з питань виконання рішень.

     2.7. Готує  для  подання через відділ державної  виконавчої  служби  до  Головного  управління   юстиції у Луганській області
матеріали  щодо  заохочення  та нагородження державними нагородами працівників Відділу.

     2.8. Виконує інші функції відповідно до покладених  на  нього завдань.

                       3. Відділ має право:

     безоплатно одержувати  в  установленому порядку від посадових осіб  і  організацій  документи  та  інформацію,   необхідні   для виконання покладених на нього функцій;

     скликати та проводити наради з питань,  що належать  до  його повноважень;

     у необхідних випадках залучати  в  установленому  порядку  до проведення  виконавчих  дій  понятих,  а також працівників органів внутрішніх справ,  представників органів опіки і піклування, інших органів і установ;

     залучати спеціалістів  місцевих  органів  виконавчої   влади, органів   місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ  та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

                4. Організація діяльності Відділу

     4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади  начальником  Головного  управління  юстиції у Луганській області   за  поданням  начальника відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Луганській області.  Начальник Відділу може  мати  одного або кількох заступників.

     4.2. Заступники  начальника  та  працівники  Відділу
призначаються  на  посаду  та  звільняються  з  посади  начальником Головного   управління  юстиції у Луганській області  за поданням начальника Відділу.

     4.3. Начальник Відділу:

     здійснює керівництво  діяльністю  Відділу,  організовує  його роботу,  несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

     розподіляє обов'язки між працівниками Відділу;

     здійснює контроль   за   своєчасним,    правильним,    повним виконанням  рішень державними виконавцями,  проводить перевірку їх роботи;

     забезпечує дотримання  працівниками  Відділу  виконавської та трудової дисципліни;

     вносить начальнику відділу  державної виконавчої служби  Головного управління юстиції у Луганській області пропозиції щодо підготовки подання начальнику  Головного управління юстиції у Луганській області  про заохочення за успіхи в роботі або притягнення до відповідальності працівників Відділу;

     у встановленому  порядку  координує  роботу  Відділу з іншими підрозділами   управління   юстиції,   правоохоронними   органами, місцевими    органами   виконавчої   влади,   органами   місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

     розглядає звернення  громадян  та  забезпечує  їх  перевірку;
проводить особистий прийом громадян;

     виконує рішення  і  здійснює  інші  дії  відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";

     розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

     вирішує питання про відвід державних виконавців;

     організовує навчання  та  підвищення  кваліфікації  державних виконавців;

     виконує інші  функції  відповідно  до  покладених  на  Відділ завдань.

     4.4. Структура  та склад Відділу затверджуються Міністерством юстиції України.

     4.5. Відділ утримується за рахунок коштів Державного  бюджету України.

     4.6. Відділ є юридичною особою, має гербову печатку.

     4.7.Юридична адреса відділу: 92600 Луганська область, місто Сватове, площа Радянська б.25

 Начальник відділу
 державної виконавчої служби
 Сватівського районного управління юстиції:             Н.М.Удод

 

 

Статьи                Новости              Объявления        Фото Сватово

 

Авторське право © 2007 - 2024 Сватівське районне управліня юстиції.
Дизайн розроблено SWS group.