СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта

Сватівська райдержадміністрація Державний прапор України
 Сватівська районна державна адміністрація - місцевий орган виконавчої влади 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації від
« 28 » березня 2006 р. № 207/1

 

Регламент
роботи Сватівської районної державної адміністрації

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
                   
Регламент роботи Сватівської районної державної адміністрації (далі - Регламент) є нормативним актом, в якому на основі діючого законодавства закріплені принципи і порядок діяльності райдержадміністрації.

 1.     Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" цей Регламент регулює організаційно-процедурні питання діяльності райдержадміністрації.

 2.  Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її повноважень, проводиться головою, його заступниками (відповідно до розподілу обов’язків), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними головою райдержадміністрації.

 РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЗАСТУПНИКАМИ ГОЛОВИ, ІНШИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ її РОБОТИ
          
3.  Розподіл обов’язків між заступниками голови, іншими посадовими особами райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду. При цьому повинні бути визначені:
                  - функції і повноваження, закріплені за посадовою особою;
                - структурні підрозділи райдержадміністрації, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою.

 4.       Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (на квартал), місячними (на місяць), оперативними (тижневими) планами, що затверджуються головою райдержадміністрації та заступником голови-керівником апарату райдержадміністрації.

 5.   Робота структурних підрозділів  райдержадміністрації проводиться за поточними (на квартал), місячними (на місяць) і оперативними (тижневими) планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків). Оперативні плани структурних підрозділів райдержадміністрації розробляються з урахуванням особистих планів роботи їх працівників.

 6.      Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, погоджених із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 7.   Плани роботи райдержадміністрації повинні передбачати заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, наданих державою, а також делегованих Сватівською районною радою, повноважень.

 8.  Поточний (на квартал) план роботи райдержадміністрації повинен включати:
             - перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності районних органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами районного самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;
            - перелік законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід   реалізації, яких оперативно розглядатиметься в порядку перевірки їх виконання:
           - перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрації, або за її участю.
            До поточного (на квартал) плану роботи в обов’язковому порядку включаються також питання:
            - про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за квартал, півріччя, 9 місяців, рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
            - про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації.
                       Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів райдержадміністрації повинні передбачити проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

 9.  Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.
             Виключення з плану роботи питань здійснюється за дозволом голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків).

 10. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

 КАДРОВА РОБОТА
            
11. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації проводиться за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, у якому визначено заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

 12. Прийняття на державну службу в райдержадміністрації здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, не віднесені до категорії державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
             Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових та моральних якостей осіб, які претендують на посади державних службовців.

 13. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про службу" та "Про боротьбу з корупцією" щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.
           Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого допуску.

 14. У райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
           З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах райдержадміністрації.

 15. Перевагу для зайняття посади державного службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору за рішенням голови, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації можуть бути переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 16. Райдержадміністрація розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України присвоєння почесних звань та заохочення працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій.

 17. На кожного працівника, прийнятого на роботу до райдержадміністрації, оформляється особова справа.

 18.   Відповідальність за проведення кадрової роботи у райдержадміністрації покладається на голову, заступника голови-керівника апарату райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

        ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
          
19.       Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, інших органів виконавчої влади вищого рівня видає одноособово, в межах власних і делегованих повноважень, розпорядження і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

           20.       Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації вносяться структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими територіальними органами виконавчої влади району.
         У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавець, зазначений першим, є його головним розробником.

 21.  Проекти розпоряджень до їх внесення на розгляд райдержадміністрації підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, у разі потреби – з іншими зацікавленими органами та організаціями.
            Погоджений проект розпорядження візується керівниками зазначених структурних підрозділів, органів та організацій.
           Проект розпорядження вноситься головним розробником разом з довідкою про погодження проекту розпорядження, в якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи, органи та організації, які:
            - погодили проект;
            - висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
            - висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
            - не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження.

 22.  Проект розпорядження вноситься після проведення зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами та організаціями відповідної експертизи з пояснювальною запискою, що містить необхідні розрахунки,  обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо).
         Якщо розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, то ці зміни або доповнення включаються до проекту розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.
          За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.
         У разі внесення проекту розпорядження з розбіжностями, до нього додається протокол розбіжностей, в якому повинна міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований зацікавленим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній участь.

 22.1. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження, головний розробник вносить проект розпорядження разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначається коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обґрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

 22.2. Головний розробник разом з проектом розпорядження може вносити до райдержадміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.
          Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.
          У разі прийняття головою райдержадміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту, текст інформаційного повідомлення передається засобам масової інформації для доведення його до відома населення.

 23.  Проекти розпоряджень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
          Встановлювані завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядженням, з переліком виконавців і визначенням термінів виконання завдань.
           У необхідних випадках у проекті розпорядження можуть передбачитися проміжні контрольні терміни інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

 24.  У разі, коли проект розпорядження внесено до райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому Регламенті вимог, юридична служба апарату райдержадміністрації у дводенний термін повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього із супровідним листом, за підписом заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) або заступником голови-керівником апарату райдержадміністрації.

 25. Опрацювання проекту розпорядження, а також редагування його тексту проводиться працівниками апарату райдержадміністрації.
            Тривалість опрацювання проекту розпорядження в апараті не повинно перевищувати 10-ти робочих днів (у разі необхідності цей термін може бути продовжений заступником голови за обґрунтованим проханням посадової особи апарату).

 26. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного візування керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, органів та організацій.

           27. Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови райдержадміністрації може внести на розгляд голови райдержадміністрації проект розпорядження з розбіжностями з додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями про їх усунення.

 28. Проект розпорядження візується працівниками апарату, які здійснювали його опрацювання, заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку, першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови-керівником апарату райдержадміністрації і передається до загального відділу апарату для його доповіді голові райдержадміністрації.
             У разі невідповідності проекту розпорядження законодавству, юридична служба апарату райдержадміністрації готує висновок про невідповідність.

 29. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку Сватівського району у разі необхідності попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 30. Підписані головою райдержадміністрації розпорядження реєструються в установленому порядку загальним відділом апарату, їх копії надаються зацікавленим органам та організаціям. Додатки до розпоряджень підписуються заступником голови-керівником апарату райдержадміністрації.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ  ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
    
31. Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який зачіпає інтереси населення району, має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений на публічне обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту розпорядження у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

 31.1. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою.
          Звернення повинно містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту розпорядження, обґрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікуванні наслідки прийняття цього проекту.
             Звернення підписуються головним розробником та візується зацікавленими структурними підрозділами, органами та організаціями.
           До звернення додаються проект розпорядження, завізований головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
            У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено:
            - з  якими  верствами та групами  населення  необхідно  провести обговорення;
          - яких результатів необхідно досягнути; заходи щодо проведення публічного обговорення; термін проведення обговорення.
          Проведення публічного обговорення проекту регулярного акта здійснюється з урахуванням вимог, установлених Положенням про порядок підготовки проектів регулярних актів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 року № 1182.

 31.2. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
             Головний розробник передає засобам масової інформації проект розпорядження з планом проведення публічного обговорення, обґрунтування необхідності його прийняття, а також контактні телефони і адресу головного розробника.

 31.3. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
           Відповідне доопрацювання проекту є підставою для звернення головного розробника щодо продовження терміну внесення проекту до райдержадміністрації.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ  ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ
           
32. Організація роботи з документами  у райдержадміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, раді Міністрів Автономної Республіки Крим, районних органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року.

 33. Відповідальність за організацію виконання документів несуть: голова та його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 34. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання, або які містять питання, що потребують вирішення.
            Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови райдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України (далі - документи).

            35. Для здійснення контролю за виконанням документів у разі необхідності розробляється план контролю, у якому визначаються проміжні контрольні терміни стану виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, які відповідають за організацію і контроль за виконанням у цілому. План контролю затверджується заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 36. Контроль за ходом виконання документів здійснюється шляхом:
            - аналізу та узагальнення у визначенні термінів письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними завдань;
             - систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;
             - періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
            - розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків) з виконанням встановлених завдань.

 37. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, доповідаються голові райдержадміністрації або його заступнику (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше, ніж у десятиденний термін, визначений документом або планом контролю.
         З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, голова райдержадміністрації або його заступники (відповідно до розподілу обов’язків) дають доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

 38. Інформація (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписується головою райдержадміністрації.

 39. Зняття з контролю виконаних документів проводиться на підставі письмового звіту завідувача сектором контролю про їх виконання за письмовим дозволом голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

 

КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ  ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
     
40. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо).
 Завдання, функції та персональний склад зазначених органів і служб визначає голова райдержадміністрації своїм розпорядженням.

 41. Для погодженого розгляду питань, що належать до повноважень райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у райдержадміністрації може утворюватися колегія.
           Кількісний та якісний склад колегії райдержадміністрації визначається і затверджується головою райдержадміністрації.

 42. Засідання колегії райдержадміністрації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 43. Засідання колегій проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, як правило, один раз на місяць, позачергові - у міру потреби.

 44. Рішення колегії райдержадміністрації приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
             В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

 45. Рішення колегії райдержадміністрації оформляється протоколами, які підписуються головою колегії та секретарем.
             Рішення колегії втілюються у життя розпорядженням або дорученнями голови райдержадміністрації.

 46. Апарат райдержадміністрації забезпечує стенографування засідань колегії.

 

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД
            
47. Голова, його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять відповідно до плану роботи райдержадміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.
 План проведення наради затверджується відповідною посадовою особою.
         Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

 48. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування, причини внесення питань на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - вручаються учасникам у день проведення наради.

 49. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколом не пізніше ніж у триденний термін.
             Протокол наради підписується головуючим та секретарем.
             За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження голови райдержадміністрації.

 50. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників, здійснюється апаратом або відповідним структурним підрозділом райдержадміністрації, які регулярно подають керівнику райдержадміністрації, який проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

 51. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати апарат райдержадміністрації або уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 52. Дозвіл на присутність представників масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається головою райдержадміністрації.

 

АПАРАТ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
         
53. Правове, організаційне, документальне, інформаційно-аналітичне, кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення діяльності райдержадміністрації, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації здійснює її апарат.

              54. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:
       1) опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, а також проекти доручень голови райдержадміністрації та його заступників;
       2)   здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації; за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
        3) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні; розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ним доповідей, інформації та інших матеріалів щодо виконання документів, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;
           4) аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку району;
           5) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
           6)    опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;
           7)    здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками;
          8)    організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;
          9)       аналізує разом із структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень, делегованих Сватівською районною радою;
           10)    проводить відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників райдержадміністрації, створення кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;
             11)    забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці;
             12)    здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
             13)   виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови райдержадміністрації.

 55.Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

            56. Організація роботи райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту роботи райдержадміністрації, Інструкції з діловодства в райдержадміністрації, а також Положення про апарат, що затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Назад

© 2007 - 2024 Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватове, площа Злагоди, 25
Тел. (06471) 3-17-30
Загальний відділ: (06471) 3-20-94
Веб-сайт:
http://www.svatovo.ws/
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.
Розробка та підтримка:
Міжнародна асоціація сайтів міст
Лист адміністратору Веб-сайта
 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 Ширков Андрей Алексеевич - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws